Bezpieczny Lokalizator 3.5

Bezpieczny Lokalizator 3.5

(144 ratings)

  • Downloads:
    10,000 - 50,000
  • Last update
    Oct 23, 2014

Description

Bezpieczny Lokalizator od bezpieczniej.pl Teraz możesz lokalizować bliską Ci osobę za darmo, bez zbędnych kosztów i podpisywania umów z Operatorem. Łatwe w obsłudze rozwiązanie, które w każdej chwili pozwoli
na zlokalizowanie telefonu z dokładnością nawet do 1 metra (za pomocą wbudowanego modułu GPS jaki posiada Twoja komórka).

Instrukcja instalacji krok po kroku pod adresem: http://www.bezpieczniej.pl/info-menu-10-37.html

Bezpieczny lokalizator to rewolucyjne rozwiązanie oferujące lokalizowanie osoby
lub zgubionego telefonu za darmo! Wykorzystując telefon komórkowy możesz sprawdzić: gdzie jest Twoje dziecko, co się dzieje z bliską Ci osobą, lub nawet odnaleźć zgubioną komórkę. Tylko od Ciebie zależy do czego użyjesz Bezpiecznego Lokalizatora.

Instalujesz Bezpieczny Lokalizator na telefonie z systemem Android, logujesz się do Swojego konta na bezpieczniej.pl lub rejestrujesz nowe (w aplikacji lub poprzez www), aktywujesz konto (e-mail aktywacyjny). Jeśli aplikacja poprosi Cię o podanie numeru telefonu wyzwalacza lokalizacji wprowadzasz go w aplikacji. Następnie uruchamiasz proces nasłuchiwania za pomocą przycisku START - i to wszystko!

Dowiedz się jak poprawnie skonfigurować telefon do pozycjonowania w 3 różnych trybach na www.bezpieczniej.pl.

Po poprawnym zainstalowaniu i sparowaniu aplikacji wraz z kontem na bezpieczniej.pl wykonaj połączenie z numeru telefonu wyzwalacza na numer pozycjonowany z zainstalowaną i uruchomioną aplikacją - pierwsze połączenie zapisuje wyzwalacz zdefiniowany w panelu, wszystkie kolejne połączenia z telefonem aktualizują już tylko jego pozycję.

Aplikacja uruchomiona działa w tle jako proces monitorujący aktywność połączenia - gdy nadejdzie połączenie z telefonu wyzwalacza następuje pozycjonowanie telefonu za pomocą modułu GPS i wysłanie danych o pozycji na serwer bezpieczniej.pl do Twojego konta użytkownika.

Zmianę numeru wyzwalacza można wykonać z poziomu Panelu użytkownika w portalu, należy jednak pamiętać, że aby zmiany zostały zapisane w aplikacji na telefonie należy po zapisaniu nowego numeru wykonać jeszcze jedno połączenie ze starego numeru (aby nowy numer został pobrany z serwera jako aktualny wyzwalacz).


Zapamiętaj:

Tylko połączenia przychodzące z numeru telefonu zdefiniowanego w panelu jako wyzwalacz aktywują aktualizację pozycji, która prezentowana jest na mapie w prywatnym Panelu użytkownika portalu bezpieczniej.pl.

Płacisz tylko za jednorazowe skuteczne połączenia z Internetem po pozycjonowaniu GPS/AGPS pozycji w telefonie, połączenie jest możliwe po przez GPRS, 3G lub Wi-Fi: koszt połączeń z Internetem uzależniony jest od stawki Twojego operatora.

W nowej wersji Bezpiecznego Lokalizatora dodaliśmy powiadomienie sms ze współrzędnymi lokalizacji. Możesz również ustawić sms'y jako opcję awaryjną (kiedy brak zasięgu do transmisji danych).

Oszczędność:

Metoda funkcjonowania Bezpiecznego Lokalizatora oparta jest o moduł GPS w telefonie, nie musisz kupować dodatkowych lokalizatorów sprzętowych, ładować dodatkowych baterii. Brak dodatkowego abonamentu GSM do lokalizacji pozycji w najdokładniejszej technologii GPS/A-GPS. Po prostu instalujesz darmową aplikację i rejestrujesz konto w portalu bezpieczniej.pl!

Koszt połączenia z Internetem naliczany jest w urządzeniu pozycjonowanym, które posiada uruchomioną aplikację Bezpiecznego Lokalizatora. Lokalizowanie uruchamiane jest gdy aplikacja ma status nasłuchiwania (START) i zostanie wywołane połączenie z numeru wyzwalacza, wystarczy wykonać próbę połączenia (puszczenie tzw. "strzałki", "głuchacza").

Projekt bezpieczniej.pl jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
DOTACJE NA INNOWACJE - Inwestujemy w waszą przyszłośćBezpieczny Locator od bezpieczniej.pl Now you can locate loved one for free, without unnecessary costs and sign contracts with the Operator. Easy-to-use solution that at any time pozwoli
to locate the phone with accuracy even up to 1 meter (with built-in GPS module that I have your cell phone).

Installation instructions step by step at: http://www.bezpieczniej.pl/info-menu-10-37.html

Bezpieczny locator is a revolutionary solution that offers locating osoby
or lost phone free! Using your phone you can check komórkowy: where is your child, what happens to the loved one, or even find a lost cell phone. It's up to you to decide what you use Safe Locator.

Safe Instalujesz locator on the phone with Android, you log in to your account or register bezpieczniej.pl new (in the application or through the internet), you activate your account (e-mail activation). If the application asks you to enter your phone number release location putting it in the application. Then, you run the process of listening by pressing START - and that's it!

Learn how to properly set up your phone for positioning in 3 different modes na www.bezpieczniej.pl.

After properly installing and pairing applications with account bezpieczniej.pl make a call the phone number on the trigger positioned number of installed and running application - the first call writes the trigger defined in the panel, all subsequent phone connection only update its position.

An application running runs in the background as a process for monitoring the connection active - when you receive a call from your mobile phone positioning the trigger is using GPS and send the position data to the server bezpieczniej.pl your user account.

Zmianę numeru trigger can be done from within the User Control Panel in the portal, it must be remembered that to the changes are saved in the application on the phone it must be saving the new numeru do have one call the old number (the new number has been downloaded from the server as the current release).


Remember:

Incoming calls only from a defined phone number in the panel as a trigger activate the update position that is presented on the map in a private portal bezpieczniej.pl User Control Panel.

You only pay for one-effective interconnection of the Internet for the positioning of GPS / AGPS position on the phone, the connection is possible after via GPRS, 3G or Wi-Fi: the cost of Internet connections is dependent on your service provider rates.

In the new version we have added Locator Secure SMS notification with the coordinates of the location. You can also set up as a fall-back short messages (when out of range for data).

Savings:

Safe operation method is based Locator GPS on your phone, you do not need to buy additional hardware locators, extra battery charge. No additional subscription GSM for locating items in najdokładniejszej GPS / A-GPS. Just install the free app and register an account at the portal bezpieczniej.pl!

The cost of connection to the Internet naliczany positioned in the unit, which has launched the Safe aplikację Locator. Locating runs when the application is listening status (START) and is called a trigger call from, just follow the connection attempt (releasing TOR. "Arrow", "głuchacza").

Projekt bezpieczniej.pl is co-financed by the European Regional Development Fund under the Innovative Economy Operational Programme.
GRANTS FOR INNOVATION - Investing in your future