Looptijden.nl GPS hardloop-app

Looptijden.nl GPS hardloop-app

(4882 ratings)

  • Downloads:
    100,000 - 500,000
  • Last update
    Apr 19, 2016

Description

Met de gratis Looptijden.nl app (tot 'sport app van het jaar' verkozen!) kun je heel eenvoudig je hardlooproute opnemen op je Android mobiel. Tijdens het hardlopen zie (en hoor) je direct je snelheid, de gelopen afstand en route en het aantal verbruikte calorieën! Belangrijkste features: actueel weerbericht, Nederlandstalige audiocoaching, hardloopschema's, live-tracking, trainingsdoelen, ghost-running, levels, ondersteuning voor hartslagmeter, tegelcoaching en Twitter en Facebook integratie.

De basisfuncties in de app zijn gratis. Een aantal extra fucnties maken onderdeel uit van het betaalde Plus Pakket. Dit zijn o.a. ghost-running. trainingsdoelen en live-tracking. Meten en delen van de route is gratis, evenals Nederlandstalige audiocoaching bij elke kilometer- of minuutdoorkomt.

*Nederlandstalige audiocoaching*
Looptijden.nl is de enige hardloopapp ter wereld met Nederlandstalige audiocoaching. Tijdens het hardlopen krijg je elke kilometer (of minuut) een statusupdate te horen met je voortgang en snelheid.

*Intervaltrainingen en hardloopschema's*
Via de website van Looptijden.nl kun je zelf je eigen intervaltrainingen samenstellen of een hardloopschema volgen. Vervolgens kun je via de app gebruik maken van audiocoaching om de oefeningen uit te voeren. Zie http://www.looptijden.nl/shop/store/hardloopschemas voor meer informatie.

*Tegelcoaching (in het Plus Pakket)*
Met behulp van de tegelcoaching optie krijg je tijdens je training al je voortgang in het Hardloopspel te horen. Je hoort je virtuele vorderingen in het tegelklassement en je krijgt ook een seintje wanneer je een nieuwe tegel ingaat.

*Trainingsdoelen en ghost-running (in het Plus Pakket)*
Stel je doel in en de app coacht je er naar toe! Kies voor je gewenst tijd, afstand, calorieën, snelheid, hartslagzone of de combinatie van afstand en tijd en de audiocoach helpt je om je doel te halen!

Met ghost-running kun je een vorige tijd van jezelf of een vriend selecteren en het hier vervolgens tegenop nemen. Je ziet een spookje op de kaart verplaatsen waar je zou moeten zijn. Kun jij het spookje voorblijven?

*Live-tracking (in het Plus Pakket)*
Laat vrienden, kennissen en familie rechtstreeks met je meekijken en je aanmoedigen tijdens het hardlopen. Ze kunnen je via Facebook en Twitter aanmoedigen en zodra je een aanmoediging ontvangen hebt zal de audiocoach je hiervan op de hoogte stellen.

*Hartslagmeter*
Koppel de Polar Bluetooth (smart) hartslagmeter aan deze app en meet eenvoudig je hartslag. Na afloop kun je een uitgebreide analyse van je hartslag terugzien via de website. Inclusief onderverdeling in hartslagzones. Bestel de bijbehorende Polar Bluetooth hartslagband via de webshop. Zie http://www.looptijden.nl/shop/store/polar-hartslagband voor alle details.

*Uitgebreide wedstrijd- en winkelinformatie*
Omdat deze app (als enige) helemaal op de Nederlands hardlopers is gericht kun je ook uitgebreide wedstrijdinformatie vinden voor wedstrijden welke binnenkort plaatsvinden.

Ook bevat de app een handig overzicht van alle hardloopwinkels en -schoenen in Nederland. Zo weet je precies waar je terecht kunt voor goed advies over hardloopschoenen en kleding.

*Over GPS ontvangst*
Deze app maakt gebruik van de GPS in je mobiel. De nauwkeurigheid van de meting is grotendeels afhankelijk van de kwaliteit van de GPS in je mobiel. Draag je mobiel altijd in een schouderband met de ontvanger naar boven en zorg dat je eventuele task killers / managers uit hebt staan.

*Support*
Heb je een vraag of een opmerking. Plaats deze NIET in een review, hier kunnen we niet op reageren. Neem daarentgen gerust contact op via de support opties op de website: www.looptijden.nl/support

Tevreden over de Looptijden.nl app? Plaats een review, elke review helpt ons om de app verder te verbeteren!With the free app Looptijden.nl (till sports app of the year 'elected!) You can easily record your jogging route on your Android mobile. While running see (and hear) your right your speed, distance and route, and the number of calories! Key features: current weather, Dutch audio coaching, hard running schedules, live tracking, training goals, ghost-running, levels, support for heart rate, tile coaching and Twitter and Facebook integration.

The basic functions of the app are free. Some additional fucnties are part of the paid Plus Package. These are, inter alia ghost running. training goals and live tracking. Measuring and parts of the route is free, as Dutch audio coaching minutes comes with every kilometer or.

* Dutch * Audio coaching
Looptijden.nl is the only hardloopapp world with Dutch audio coaching. While running, you get every mile (or minutes) to hear your progress and speed. Status update

* Interval training hard and running schedules *
Through the website of Looptijden.nl you can own your own interval training assemblies or follow a hard running schedule. Then you can use audio coaching via the app to perform the exercises. See http://www.looptijden.nl/shop/store/hardloopschemas for more information.

* Tile Coaching (in the Plus Package) *
Using the tile coaching option you get during your workout all your progress in Running Game to hear. You hear your virtual progress in tile rankings and you also get a message when you enter a new tile.

* Training Goals and ghost-running (in the Plus Package) *
Set your goal and the app will coach you there! Choose your desired time, distance, calories, speed, heart rate zone or the combination of distance and time and the audio coach will help you to get it! Your goal

With ghost-running, you can select a previous time yourself or a friend and then take up against here. You see a little ghost on the map where you move should be. Can you stay for the ghost?

* Live tracking (the Plus Package) *
Let friends and family watch directly with you and encourage you during workouts. They can cheer you on Facebook and Twitter and once you have received an encouragement audio coach will ask you aware.

* Pulse *
Disconnect the Polar Bluetooth (smart) Heart Rate Monitor this app and simply measure your heart rate. Afterwards you can get a detailed analysis of your heartbeat seen on the website. Including sections in target zones. Order the corresponding Polar Bluetooth heart rate belt through the webshop. See http://www.looptijden.nl/shop/store/polar-hartslagband for full details.

* Extensive competition and store information *
Because this app (if any) is focused entirely on the Dutch runners can also find detailed race information for competitions which take place soon.

The app also includes a handy overview of all running shoes stores and in the Netherlands. So you know exactly where you can go for good advice on running shoes and apparel.

* About GPS reception *
This app uses the GPS in your phone. The accuracy of the measurement is largely dependent on the quality of the GPS in the mobile. Always carry your mobile in a shoulder strap with receiver up and make sure you have. Any task killers / managers

* Support *
Have a question or comment. Place this NOT a review, here we can not respond to. Daarentgen Please contact us via the support options on the website: www.looptijden.nl / support

Satisfied with the Looptijden.nl app? Post a review, each review will help us to further improve the app!