Flo og Fjære

Flo og Fjære

(98 ratings)

  • Downloads:
    1,000 - 5,000
  • Last update
    Mar 30, 2014

Description

Få oversikt over flo og fjære tidspunkter, sol/måne opp/ned tider månefase samt tidevanns verdier i en pen grafisk innpakning!
NÅ med flo/fjære verdier på GPS/WiFi lokasjon også -Appen gir deg tidspunktet for flo, fjære og informasjon om de beregnete tidevanns høydene i cm over et valgt referansenivå.
-Du får en grafisk oversikt over hvordan tidevannsbølgen utvikler seg over tid. Grafen viser både det beregnete tidevannet og det faktiske målte (se skjermbilde under.. det målte tidevannet oppdateres et par ganger i døgnet)
- Lagring/henting/sletting av oppsett
-Grafen viser tidevanns høyden vet nåværende tidspunkt (feilmargin her er 19 min)
-Appen støtter referanse nivåene: Sjøkartnull, Middelvann, og NN1954
- Graf viser kalkulert høyde ved nåværende tidspunkt
- De siste uka med data blir lagret offline noe som gjør det mulig å se på disse datene uten å ha nett forbindelse.
-Mulighet for å legge til en egen offset i minutter fra målt stasjon noe som gjør at tidevannet for din lokasjon kan vises i en egen kolonne.
- Beskrivende hjelp i applikasjonen
Feks har Øygarden i Bergen en offset på rundt +15 min i forhold til flo og fjære tider på målestasjonen i Bergen (se skjermbilde)

Setter stor pris på om du tar deg tid til å rate appen å komme med ris/ros.

Dataene hentes fra Statens kartverk Sjø. Data tilgjengelig er 2014, 2015 data.
Jeg tar ikke ansvar for fullstendigheten og nøyaktigheten av de dataene som vises fram.
Da jeg ikke har mulighet til å kvalitetssikre all data, kan det være rom for at dataene som vises er feil. Ta hensyn til dette!.

Appen er testet på Nexus 5 Huawei u8800, og HTC Hero og på android 2.3.3, 2.1, 4.0.3 og 4.3

Keywords: tidevann, flo, fjære, sjø, båt, fiske, laks, laksefiske, sportsfiske, norge, norway, njff

Get an overview of the ebb and flow times, sun / moon up / down times moon phase and tidal values ​​in a pretty graphic wrapping!
NOW with high / low tide values ​​of GPS / WiFi location also App provides time for ebb, ebb and information about the calculated tidal heights of cm over a selected reference level.
-You Get a graphical overview of how tide evolves over time. The graph shows both the calculated tides and the actual measurement (see screenshot below .. the measured tide is updated a few times a day)
- Storage / Retrieval / Deletion of setup
Graphs show tidal height know this time (error margin here is 19 min)
App supports reference levels: Hydrographic Null, Mediterranean Water and NN1954
- Graph showing calculated height at this time
- The last week of data is stored offline which makes it possible to look at these The data without network connection.
-Ability To add a separate offset in minutes from measured drive which allows the tides for your location can be shown in a separate column.
- Descriptive assistance in the application
 Eg has Øygarden in Bergen an offset of about 15 min compared to the ebb and flow times of the station in Bergen (see screenshot)

Appreciated if you take the time to rate the app to come with rice / praise.

The data collected from the Norwegian Hydrographic Service. Data available is 2014, 2015 data.
I take no responsibility for the completeness and accuracy of the data displayed forward.
When I do not have the opportunity to assure the quality of all data, there may be room for the data displayed is incorrect. Taking this into account !.

The app has been tested on Nexus 5 Huawei U8800, and HTC Hero and the Android 2.3.3, 2.1, 4.0.3 and 4.3

Keywords: tide, tide, low tide, sea, boat, fish, salmon, salmon fishing, angling, Norway, norway, NJFF